OS AMCAR CLUB

 

VEDTEKTER

 

5200 Os den 17.02.1996

 

 

§1. – Klubbens rette navn er Os Am Car Club eller forkortet O.A.C.C.

       - Klubbens logo er beskyttet.

         Alt salg av effekter der klubbens logo brukes skal skje gjennom klubbens organer.

 

§2. – Klubben dekker alle amerikanske biler.

§3. – Klubbens formål er: Å fremme interessen for restaurering, oppbygging, bevaring, bruk og glede av nevnte kjøretøy. Videre ønsker klubben å inspirere til økt kommunikasjon, samvær og samarbeide mellom personer med interesse for disse kjøretøy.

 

§4. - Medlemskap i klubben er åpen for alle som støtter klubbens formål.

      - Du trenger ikke eie en Amcar!

      - Medlemskap gjelder: For ett kalender-år av gangen. Om ny kontingent ikke er innbetalt innen 1 april anses medlemskap for opphørt.

      - Medlemskap innvilges: Mot innbetaling av kontingent. Klubben drives på non-profit basis, evt. overskudd føres tilbake til medlemmene i form av økt service.

      - Klubben er åpen for: Familiemedlemskap. Denne typen medlemmer betaler redusert kontingent. De har stemmerett og øvrige rettigheter som et hovdmedlem, men mottar ikke egne postforsendelser fra klubben.

      - Utgifter i forbindelse med styrearbeid dekkes mot kvittering.

      - Ved tilstellinger og bilutstillinger arrangert av klubben: Må ikke-medlemmer som ønsker å delta, betale en deltaker-avgift. Avgiftens størrelse bestemmes til enhver tid av klubbens styre. Styret forbeholder seg likevel retten til å gjøre unntak for spesielt inviterte gjester.

 

§5. – Styret er beslutningsdyktig: Når alle styremedlemmer har fått innkalling til møtet i rimelig tid og minst 3 (tre) har møtt.

      - Styret skal bestå av minimum 5 (fem), maksimum 10 (ti) personer.

      - Alle som sitter i styret til O.A.C.C. skal være medlem i klubben.

      - Styret i O.A.C.C. har en oppsigelsestid på 3 (tre) måneder.

      - Avgående styremedlemmer stiller som valgkommitè.

  

§6. – Godkjennelse/valg av styre: Skal foregå på en generalforsamling.

      - Ordinær generalforsamling: Skal kalles inn hvert år innen utgang av mars måned. Årsberetning skal legges fram for medlemmene og eventuelle valg skal holdes. Opptellingformen ved avstemminger må godkjennes av minst halvparten av de stemmeberettigede.

      - Ekstraordinær generalforsamling: Kan kalles inn med 2 (to) ukers varsel dersom minst 5 (fem) medlemmer krever dette.

 

§7. – Endringer og tillegg i vedtektene skal vedtas i ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med minst ¾ flertall av fremmøtte stemmeberettigede.

 

 

Vedtektene ble vedtatt ved ekstraordinær generalforsamling 1996.